Diwrnod Caled Arall o Waith Peintio!!

image

image

image

image

image

Advertisements

Bocs o’r Amgueddfa yn Manceinion

Fe wnaethom fwynhau edrych ar wahanol eitemau oedd yn y bocs a gawsom ei fenthyg gan yr amgueddfa yn Manceinion. Yn y bocs roedd masg nwy a oedd yn berygl iawn i ni y plant ei gyffwrdd. Roedd y masg nwy yn cael ei ddenfyddio  i amddiffyn ceg a llygaid y milwyr yn ystod y bomio. Roeddem yn cael cyffwrdd a ogleuo y fisged galed hefyd.

 

We enjoyed looking at the different items belonging to the time of the Second World War that we borrowed from the Imperial War Museum in Manchester. In the box there was a gas mask that was very  dangerous for us to touch. The gas mask was used to protect the eyes and mouth of the soldiers during the bombing. We were allowed to smell and touch the hard biscuit.

Zoe a Sophie.

image image

 

Bwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Doedd y fisged galed ddim yn flasus iawn o gwbl a doedd y milwyr ddim yn hoffi ei fwyta oherwydd nad oedd yn flasus o gwbl. Fe wnaeth y milwyr  ysgrifennu ar y fisged ag gyrru hi drwy y post i’w rhieni er mwyn iddyn nhw gael gweld beth oedden nhw yn fwyta yn y ffosydd. Yn 1918 fe benderfynodd y llywodraeth greu deddf oedd yn cyflwyno dogni bwyd. Ffordd oedd hyn o rannu bwyd yn deg rhwng pawb. Cafodd siwgwr, cig, blawd, menyn a marjarin a llefrith i gyd ei dogni er mwyn gwneud yn sicr fod pawb yn cael hynny o fwyd oedden nhw ei angen.

The hard biscuit is not that very nice the soldiers didn’t like eating it because it was not tasty at all. They wrote on it and they sent it through the post to their  parents to see what they had to eat in the trenches. In 1918 the law by the government  introduced rationing which was a  way of sharing food fairly. Sugar, meat, flour, butter, margarine, and milk were all rationed so that everyone got what they needed.

Ella a Justin

image

Tanciau ac Awyrenau Rhyfel Byd Cyntaf

Aethom i’r Amgueddfa Imperial War a gweld 2 danc a 1 jet. Mae yr amgueddfa yn Manceinion. Roedd llawer iawn o bethau i’w gweld a’u gwneud yno. Y Rhyfel Byd Cyntaf oedd y rhyfel cyntaf lle y defnyddiwyd awyrenau. Roedd llawer o beilotiaid yn hedfan awyrenau yn ystod y rhyfel. Roedd llawer o gerbydau yn cael eu defnyddio ar y llinell flaen. Fe wnaethom ddysgu fod ceir yn gallu symud yn llawer cyflymach na’r tanciau a fod y motobeics yn gallu cario negeseuon pwysig ar hyd y llinell flaen.

 

We went to the Imperial War Museum and we saw  2 tanks and 1 jet. The Imperial War Museum was in Manchester. There were many things to do and see.  The First World War was the first major war in which planes were used. There were pilots who flew the fighter planes during the war. Lots of different vehicles were needed at the battlefront. We learnt that military cars were able to travel faster  than tanks and that motorcycles carried vital message because they were able to travel much faster.

Josh a Wil .

image

 

Helmedau

image

image

 

Pan aethom i’r Amgueddfa Imperial War yn Manceinion gwelsom lawer o helmedau a oedd yn cael eu defnyddio gan y milwyr yn ystod y rhyfel. Roedd un helmed yn edrych fel crwban ac ei enw oedd Y Crwban hefyd, roedd hon yn helmed dda iawn ar gyfer adlewyrchu y bomiau. Enw un arall o’r helmedau oedd y madarch oherwydd ei fod yn siap tebyg i fadarch. Y cap fflat oedd y math cyntaf o helmed i gael ei ddefnyddio a doedd o ddim yn amddiffyn pen y milwyr rhyw lawer. Roedd yr helmed Kettle wedi ei gwneud o ddur ac yn siap het a chantel arni. Fe wnaethom ddysgu fod llawer gwahanol siap o helmed wedi bod dros y blynyddoedd ond mae’r un peth sy’n gyffredin yn siap pob hemled oedd fod cantel llydan arnyn nhw er mwyn amddiffyn wyneb y milwr.

When we went to the Imperial War Museum, we saw many of the helmets that were used by soldiers during the war. One helmet looks like a turtle and it is called  a turtle and it was good at reflecting bullets.  One helmet is called a mushroom and it looks like a mushroom. The flat cap was the first kind of helmet used and it had very little protection for the soldier’s head. The Brodie Helmet was also called Hemlet Steel and it was made in Britain and the M1917 helmet was made in the USA. A Kettle Helmet was also another type of helmet that was made of steel in the shape of a brimmed hat. We learnt that there have been many different designs of helmet over the years but the main thing that is the same is that they have a wide brim to protect the soldier’s face.

 

Kacy a Steven

image

Medalau

Aethom i Manceinion i’r Amgueddfa Imperial War a fynhoff ran i o’r ymweliad oedd gweld y medalau oherwydd fy mod yn hoffi gweld y gwahanol batrymau. Roedd y milwyr yn derbyn y Fedal Dewrder am gymryd rhan yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd pump o fedalau ar gyfer yr unigolion a frwydrodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y milwyr, yn ferched neu yn ddynion yn gallu cael hyd ar tair o’r medalau hyn.

 

We went to the Imperial War Museum in Manchester and my favourite was seeing the medals because I liked the pattern. The soldiers were given the Medal of Bravery for taking part in World War One. There were five campaing medals available for individuals who saw service in World War One. The individuals male or femals could be issued with a maximum of three of these medals.

 

Cai a Logan

image image