Prosiect Digidol Blwyddyn 4

Advertisements

Mae’r prosiect yn rhan o’r prosiect Digital Explorations, prosiect ymchwil peilot yn cael ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Prifysgol Aberystwyth University yw’r partner ymchwil a bydd yn cofnodi’r dysgu a ddaw yn sgîl y prosiect.

Cafodd y murlun ei ddadorchuddio am 2yp ar Ddydd Gwener 13 Mehefin yn Ysgol Glancegin.

The project is a partnership between Wales Millennium Centre and Ysgol Glancegin. The project forms part of the Digital Explorations project, a pilot action research project funded by Arts Council of Wales. Aberystwyth University is the research partner and will capture the learning that emerges from the project. The Digital Producer on this project was Jane Porter.

The unveiling of the mural took place at 2pm on Friday 13 June at Ysgol Glancegin.

Wrth roi sylwadau ar y prosiect, dywedodd Fowler:

“Mae hwn yn brofiad cyffrous i mi ac rwyf yn hapus i weithio gyda’r ysgol ar y prosiect murlun hwn. Cafodd ei gyd-osod mewn ffordd sy’n unigryw i mi, gan fy mod yn dylunio’r murlun gyda mewnbwn gyda’r disgyblion ac maent yn ei baentio eu hunain. Siaredais â’r disgyblion trwy Skype a’u blog mewn ffordd hollol gyfoes a cafodd y gwaith terfynol ei greu â llaw. Rwyf wrth fy modd gyda’r cydbwysedd rhwng analog a digidol a gobeithio bod y disgyblion yn mwynhau’r broses cymaint ag ydwyf fi gan roi iddynt giplun o sut rwyf yn gweithio yn fy ngyrfa fel person creadigol proffesiynol.”

Roedd ymchwil y dosbarth yn cynnwys ychwanegol trwy Skype. Bu iddynt gymryd rhan mewn gweithdy barddoniaeth March Rhyfel ynghylch anifeiliaid adeg rhyfel ac un arall gyda’r bardd sydd yn byw yn Sir Benfro, Christine Willison yn dwyn y teitl ‘Parcels for the Trenches’, oedd yn galluogi’r plant ddychymygu sut roedd bywyd ar y rheng flaen ac i’r rheini gartref. Trwy gysylltu â llyfrgelloedd ac archifau, bu iddynt ganfod storïau milwyr lleol, ymchwilio i’r ardal leol a dysgu ynghylch sut mae newid ers cyfnod y rhyfel. Bu iddynt hefyd ymweld â’r Imperial War Museum yn Salford ble gwelsant wrthrychau ac arddangosfeydd o lygad y ffynnon.

Commenting on the project, Fowler said:

“I’m really excited and happy to be working with the school on this mural project. It’s been put together in a way that’s unique to me, in that I design the mural with input with the pupils and they get to paint it themselves. I spoke to the pupils via Skype and their blog in a thoroughly modern way with the end result being created by hand. I love the balance between analogue and digital and I hope the pupils enjoy the process as much as I do and will give them a peek into the way I work in my career as a professional creative.”

Despite obvious geographical boundaries, the use of digital technology made these exciting opportunities possible for the class, enabling them to collaborate with artists and organisations hundreds of miles away and engage in the arts more than was previously conceivable for the school.

image

Dathliad y dadorchuddio

Daeth rhieni, Llywodraethwyr a’r pobl oedd wedi helpu ni gyda’r Prosiect i’r Ysgol y prynhawn yma er mwyn gweld seremoni dadorchuddio y murlun a chawsom barti mawr wedyn yn neuadd yr Ysgol i ddathlu.  Roedd pawb wedi gwirioni gyda ein gwaith

.image

image

image

image

image

image

Dadorchuddio

Dewch draw i Ysgol Glancegin, dydd Gwener, 13 Mehefin, 2014 erbyn dau o’r gloch i weld dadorchuddio y gwaith gorffenedig.

Come to Ysgol Glancegin, Friday 13 June, 2014 at two o’clock to see the unveiling of the mural completed.

Balch

Roedd pawb yn teimlo’n falch iawn o weld ein gwaith caled dros y mis diwethaf wedi ei orffen ac yn edrych cystal.

Everybody felt very proud, seeing our hard work over the last month completed and looking so good.

 

image

Ein syniadau wedi gweld llun Pete i gychwyn

Pan welsom y lluniau gan Pete am y tro cyntaf, roedd yn anodd credu pa mor gyflym roedd y cynlluniau wedi cael eu creu gan Pete. Roeddem yn falch iawn o’r gwaith ac yn meddwl fod Pete wedi cadw yn agos iawn o ran syniadau i’r brief yr oeddem ni wedi ei roi iddo. Roedd yn well gan bawb syniad rhif 2. Ond, roedd gan y disgyblion ambell syniad er mwyn ychwanegu at y gwaith:
1.    Tynnu y faner brydeinig a rhoi baner Cymru a llun y ddraig goch yn ei lle.
2.    Newid y dyddiad/neu gyfieithu y dyddiad i Gymraeg.
Gwnaethpwyd y gwaith hyn i gyd cyn gwyliau hanner tymor.
When we first saw the sketches, we were unable to believe how fast Pete had worked. We were very pleased with the ideas and thought that he had been able to stick pretty close to the brief that we had given him. Everyone favoured MURAL SKETCH IDEA 2. However, the pupils wished to make some slight adjustments:
1.     Remove the British flag and maybe replace it with the Ysgol Glancegin logo on the flag.
 2.    Change the date/or translate it into Welsh.
All this work was done before the half term holidays.